Kangourex: Pokemon Go – Evolution – Niveau – CP

115